Konsten att leda innovation

Röj vägen, kratta manegen och förvänta dig det bästa. Och håll fingrarna borta när dina medarbetare gör något nyskapande. Så leder du dem mot de nya idéer som ingen av er ännu har.

Innovation är komplext. Forsknings- och utvecklingsprocesser följer sällan alla sina utstakade planer. De påverkas av krafter både inifrån och utifrån organisationen. Kan ledarskap överhuvudtaget påverka resultatet i en så turbulent miljö?

Ja, forskningsläget talar för att det finns mycket för chefen att göra – och inte göra.

I sin avhandling om innovationsledarskap vid Göteborgs universitet listar Leif Denti de viktigaste ledarskapsåtgärderna du som chef kan göra för att gynna innovation hos dina F&U-medarbetare.

• Stöd nya idéer. Uppmuntra själva idéskapandet utan att ta död på initiativen. Stimulera dialog, utmana tänkandet och var snabb med återkoppling.

Förvänta dig kreativitet. Du får ofta det beteende du förväntar dig. Chefens attityd påverkar medarbetarnas uppfattning om sin egen kreativa förmåga.

Ge motivationen understöd. F&U-medarbetare är redan starkt motiverade genom att de har stora kunskaper och arbetar på hög nivå av sin förmåga. Du kan inte ge dem mer motivation. Däremot kan du sabotera den de har genom negativa ledarbeteenden.

• Ge frihet. Det som framför allt hindrar medarbetares innovativa beteenden är när chefen inskränker deras frihet, oftast genom att detaljstyra mot en viss lösning. Då tänker inte medarbetaren ut en egen, bättre.

Underlätta nya initiativ. Överskatta inte motivation. Handling är viktigare. Medarbetare som tar många initiativ genomför fler innovationer. Ta därför rollen att förse dem med resurser och undanröja hinder för dem i och utanför organisationen.

• Utveckla relationerna. Relationerna är ett arbetsplatsens smörjmedel som skapas genom socialt utbyte. En medarbetare visar till exempel ansträngning och kunnande och får uppskattning, förtroende och inflytande i retur av sin chef.

Avhandlingen heter Leadership and Innovation in R&D Teams och lades fram vid Göteborgs Universitet 2013. Den är gratis att ladda ned från universitetets webbplats.

Därför är din organisation inte innovativ

Varför verkar det så svårt att få fram nya radikala idéer i ditt företag? Svaret kan vara att ni bygger in ett motstånd mot förändringar i väggarna – utan att själva inse det. 

I ditt och de andra chefernas högtidstal låter allt så bra. Ert företag vill verkligen höja blicken och satsa på nya innovationer som ska föra er in i framtiden.

Men i den vardagliga verkligheten döljs starka krafter som – mer eller mindre omedvetet – ser till att det mesta förblir som förut. Innovationer kan därmed bli motarbetade redan innan de fått en chans att födas, hävdar Joe Tidd, professor vid University of Sussex i England, och John Bessant, författare och universitetsföreläsare, i sin bok Managing Innovation (Wiley).

Börja med en titt på ditt företags strukturer och processer. Är de utformade för strategisk planering på lång sikt och för att kontrollera kostnaderna på kort sikt? Utmärkt i så fall – när ni vill styra och finjustera era vanligaste rutinuppgifter. Då skapar de förutsägbar och stabil tillväxt.

Men radikal innovation gynnas inte med samma medel, menar Tidd och Bessant. Några exempel:

Budgetarna. De favoriserar ofta kortsiktiga vinster som skapas genom att man förbättrar det man redan sysslar med. Långskott in i framtiden är svårare att räkna på.
Produktionen. I organisationer som mäter prestationsresultat så tätt som varje månad eller varje vecka ökar sannolikheten att den som är effektiv favoriseras framför den som tänker innovativt.
Försäljningen. Sälj- och marknadsavdelningar är vanligen organiserade utifrån de produkter och tjänster som redan finns. Säljarna blir belönade för att få påskrivna kontrakt i – inte för att lyssna in kundernas behov av det som skulle kunna erbjudas i morgon.

Det handlar ofta inte om att innovationer motarbetas medvetet. Snarare är det så att många av de inlärda beteenden som hjälper oss till framgång i arbetslivet är motsatta mot innovativa beteenden.

I en miljö där den som kan leverera snabba resultat har bäst chans att klättra och göra karriär så har individen tyvärr goda skäl att inte bli förknippad med alltför radikala innovationer.

Företaget kanske talar varmt om innovation – men det är bara förvaltande beteenden som belönas.

Nytänkande innebär alltid risk och osäkerhet, vilket föder obehag och förvirring. Trots att företaget som helhet är beroende av sin dynamiska kapacitet är det inte säkert att de som tar ansvar för den blir belönade för sitt mod. De kan snarare bli misstänkliggjorda och råka ut för reaktionen ”Not Invented Here”, alltså att en ny idé blir avfärdas för att den inte kan bli förstådd utan ny kunskap.

Ibland kräver nya innovationer också förmågan till ”unlearning” i en organisation, alltså att vänja sig av vid kunskap som har blivit irrelevant.

I många företag kan det behövas internpolitisk och social fingerfärdighet, hängivenhet, flexibilitet och tur av de medarbetare som vill få gehör för nya idéer. Här är några hinder de i så fall kan tvingas övervinna:

• De måste övertyga resten av företaget om att deras arbete är viktigt och livskraftigt för att få legitimitet.
• De måste slåss om resurser internt mot etablerade och mäktiga avdelningar och mellanchefer.
• De kan mötas av likgiltighet eller i värsta fall aktivt motstånd mot sina initiativ.

Så nästa gång du undrar varför de revolutionerande nya idéerna inte syns till i din organisation kanske du bör ifrågasätta tanken att dina medarbetare saknar kreativ förmåga. Börja i stället med att rikta ljuset mot era strukturer och er företagskultur.

Uppfattar dina medarbetare att de har tillåtelse att ens börja tänka nytt?

Här är stjärnorna du riskerar att tappa

Är du rädd att dina mest kreativa och högpresterande medarbetare ska säga upp sig för att starta eget och försvinna med all sin kunskap och förmåga? Det har du god anledning att vara.

Forskaren Ed Roberts vid Oxford gjorde 1991 en kartläggning av framgångsrika entreprenörer i högteknologiska, forskningsbaserade start up-företag i USA och England. Han fann mönstren som kännetecknar dem som tar steget från fasta anställningar och lyckas som företagare. Det kan vara en god idé att lägga följande lista på minnet så att du kan arbeta förebyggande. Risken är annars att du tappar dina stjärnor.

Känn igen medarbetarna som mest sannolikt startar eget

De har inte börjat med två tomma händer. Trots att sådana framgångssagor är populära i medierna har de mest lyckade entreprenörerna sällan haft egenföretagandet som livsstil sedan ungdomen. De är i stället i stället välutbildade, erfarna och etablerade proffs som startar första företaget när de är mellan 30 och 40 år. De yngre saknar erfarenhet och kontakter och de äldre har inte lika starka drivkrafter att arbeta hårt.

I genomsnitt har de arbetat 13 år innan de hoppar av sina anställningar.

De har företagandet i blodet. Mellan 50 och 80 procent har minst en förälder som är egenföretagare. Skälet är sannolikt att de då får mer stöttning och uppbackning från familjen för sina funderingar på att starta eget.

De har bättre studieresultat. Entreprenörer har varken högre eller lägre utbildningsnivå än de medarbetare som stannar kvar. Däremot kan man se i efterhand att de blivande entreprenörerna varit mer drivna och resultatfokuserade under studietiden än de kurskamrater som senare valde att vara anställda hela livet.

• De gör det inte för pengarna. Entreprenörerna är mycket högpresterande, men ändå inte fixerade vid sin framgång och status. De drivs framför allt av att få spännande utmaningar och möjligheter att åstadkomma stordåd.

De är självständiga. Både framgångar och bakslag beror på dem själva, anser entreprenörerna. De ser sig mycket sällan som styrda eller beroende av yttre omständigheter, tur och otur, maktstrukturer eller välvilliga nyckelpersoner.

De är frustrerade anställda. När dessa självgående och ansvarsfulla medarbetare begränsas på jobbet av för snäva ramar, okvalificerade uppgifter, dåliga resurser, onödiga revirgränser eller detaljstyrning så kan de lätt tappa sin arbetslust och drivkraft. Och då ökar risken att du förlorar dem.

Ed Roberts resultat visar att du bör börja med att kartlägga om dina mest kreativa nyckelmedarbetare stämmer in på den här profilen. Gör de det bör du inte sitta overksam. Ta i stället reda på hur du kan anpassa deras arbetsvillkor så att de blir mer lika förutsättningarna de skulle få som fria entreprenörer. Ge dem tuggmotstånd i form av utmaningar och låt dem åtnjuta en stor grad av frihet att själva bestämma hur de tacklar dessa. Dessa medarbetare vill gärna ta mycket ansvar och samtidigt ha ett stort mått av inflytande.

Om du inte förmår möta dina stjärnors behov ska du inte bli alltför förvånad om de förr eller senare lämnar dig.